JC: Topical Tranexamic Acid Compared With Anterior Nasal Packing for Treatment of Epistaxis in Patients Taking Antiplatelet Drugs: Randomized Controlled Trial.

Læsetid: 4 min.

Acad Emerg Med. 2018 Link til abstrakt

Baggrund
Trombocythæmmende behandling er hyppig. Det er næseblod også. Kombinationen kan give blødninger, der er svære at standse.

 

Forskningsspørgsmål
Er tranexamsyrevædet gaze mere effektivt til at standse næseblødning hos patienter i trombocythæmmende behandling, end pakning med adrenalinvædet gaze?

 

Primære endemål
Procentdelen af patienter, der har opnået hæmostase inden efter 10 minutter.

 

Sekundære endemål
Tid i akutafdelingen,  Reblødning inden for henholdsvis 24 timer og 1 uge og Patienttilfredshed

 

Design
Randomiseret parallelstudie med blokrandomisering. Multicenter (om end inden for et relativt snævert geografisk område).

 

Vigtigste inklusionskriterier
– Ikke traumatisk næseblødning
– Trombocythæmmende behandling med enten aspirin eller clopidogrel (andre typer er ikke angivet)
– Patientsamtykke

 

Vigtigste eksklusionskriterier
– Påvirket almen tilstand
– Pågående AK behandling
– Kendt hæmoflili
– Kendt nyresvigt

 

Resultater
– 124 inkluderede patienter (opfylder studiets powerberegning).
– Blødningen stoppede indenfor 10 minutter eller mindre hos 73 % i TXA gruppen mod 29 % i adrenalingruppen, p-værdi < 0,001.
– Median tid til blødningsstop i TXA gruppen på 10 minutter mod 15 minutter i adrenalingruppen, p-værdi < 0,001.
– Procentdelen af patienter udskrevet indenfor 2 timer var 97 % i TXA gruppen mod 13 procent i adrenalingruppen, p < 0,001.
– Der fandtes ingen signifikant forskel på reblødning inden for 24 timer, men signifikant færre patienter i TXA gruppen havde reblødning inden for 1 uge.
– Bivirkningshyppigheden var ikke signifikant forskellig mellem grupperne.

 

Hvad er godt?
– Multicenterstudie (om end et snævert geografisk område)
– Al personale der skulle udfører proceduren blev ensartet oplært forud for studiet.
– Med en enkelt undtagelse, gennemskueligt og let forståelig metode, der let kan repliceres.

 

Hvad er knap så godt?
– Lille inklusion. Passer godt nok med deres powerberegning, men det er tankevækkende, at man kun har inkluderet lige nøjagtigt det man behøvede.
– Der mangler beskrivelse af, om inklusionen var kontinuerlig, eller hvilke tidspunkter af døgnet den foregik.
– Der mangler beskrivelse af hvor længe patienterne har taget pladehæmmer.
– Beskrivelsen af adrenalinvædet gaze er ikke præcis nok til, at kunne repliceres direkte.
– Manglende blinding.

 

Klinisk konsekvens
Et interessant studie, der peger på endnu en brug af TXA. Umiddelbart virker en gennemsnitlig tidsforskel på 5 minutter mellem de to behandlingsmetoder ikke klinisk vigtig. Dog ser vi to interessante ting.
– 97 % af patienterne er udskrevet inden for 2 timer i TXA gruppen mod 13 % i den anden gruppe.
– Hvis den gennemsnitlige tid virkelig er 10 minutter til behandlingseffekt, og effekten er så stor som angivet (kun 10 % reblødning), så har vi måske fundet et interessant alternativ til anlæggelse af Rapid Rhino som sekundær behandling. Instruksen i HEV er lige nu, at tamponere primært med lidocain-metaoxidrin (altså ikke adrenalin) i 10-20 min, herefter anlægge Rapid Rhino i 1-2 døgn. Hvis man kan standse en ikke ubetydelig del af blødningerne enten ved at bruge TXA primært eller sekundært, ville man muligvis kunne spare nogle patienter for en Rapid Rhino.

About Anders Jørgensen

Anders Jørgensen er aktuelt hoveduddannelseslæge i Akutmedicin, igang med sit 4. år. ved Akutafdelingen Herning, Hospitalsenheden Vest, Danmark.
0 0 vote
Article Rating

Author

Anders Jørgensen er aktuelt hoveduddannelseslæge i Akutmedicin, igang med sit 4. år. ved Akutafdelingen Herning, Hospitalsenheden Vest, Danmark.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments